how to make your own website for free


Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej zwane RODO, informuję, iż:


  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 5;
  2. inspektorem ochrony danych w Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej jest Pani Patrycja Powroziewicz, adres e-mail iod@ochronatwoichdanych.pl. 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia do Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz podmioty współpracujące i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
  9. Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii. 
  10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Inspektor ochrony danych w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

Patrycja Powroziewicz,
e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl.

Biuro

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46